GELENEKLER

3 - TOMARZA MERKEZ VE BAĞLI BELEDİYELER

TOMARZA MERKEZ VE BAĞLI BELEDİYELER

1-Tomarza:

İlçe adını, Bizans İmparatorluğu zamanında Türk-İslam akınlarına karşı tampon oluşturulmak üzere Kafkaslardan getirilen Ermenilerden Thomas adlı 1500 kişilik kabilenin yerleştirilmesiyle almıştır. Buna göre Thomas adı zamanla Tomarza’ya dönüşmüştür.

Osmanlı zamanında Tomarza, Kustere (Göstere) adını almış ve kayıtlarda Kustere Nahiyesi olarak geçmektedir. Bu ad ise Türk İslam akınlarıyla birlikte buraya gelerek yerleşen Kustere Yörüklerinden  almıştır. Dulkadirli Türkmenlerinden olup Tomarza ve çevresinde birçok köy kurmuşlardır.

2-Dadaloğu:

Kasabanın bilinen en eski adı Taf olup Avşar boyuna bağlı Taf obasından adını alır. 1972’de Taf değiştirilerek Özlüce denmiştir.

Türkmenlerin Avşar boyundan olan Dadaloğlu adlı ozanın buralarda çok gezmesi ve akrabalarının da çoğunun bu yöre halkından olması kasabaya Dadaloğlu denmesini sağlamıştır. 1989 senesinden itibaren de her yıl burada Dadaloğlu şenlikleri yapılmaktadır.

3-Emiruşağı:

Receblü Avşarlarına bağlı İmiroğlu (Emiroğlu) adlı obanın buraya gelip yerleşmesiyle kurulan kasabaya bu obanın adını izfeten Emiruşağı (Emiroğlu) adı verilmiştir. Kasabada bir yer altı şehri olup, Kayseri Zincidere Kasabasına kadar gittiğinden bahsedilmektedir.

İLÇEYE BAĞLI KÖYLER

1- Akmezar:

Köy, 1870 yılından sonra Rusların tazyikiyle buraya gelen Kars ve Erzurum Göçmenleri tarafından kurulmuştur. Köy yakınlarında beyaz çinki taştan yapılı kime ve ne zamana ait olduğu bilinmeyen bir Müslüman mezarı bulunmaktadır. Bu mezara izafeten köye Akmezar adı verilmiştir

2-Büyükcanlı:

Eski adı Kiriklerdir. Burada bulunan kabilenin adıdır. Köyün hemen kuzeydoğusunda Küçük Canlı köyü bulunmakta olup  eski adı Ali Ağalardır. Bu köye yerleşen Halil Paşa’nın oğlu Ali Ağa’nın köyü anlamında bu ad verilmiştir.

Bu köylerde bulunan yerleşik Aleviler Şah İsmail’in komutanı Çayan Han’ın kabilesindendir. (Kümbetir, Çayini, Avşar Söğütlü)

Bu iki köyün adı değiştirilerek kabile sayısı fazla olan Büyük Canlı, az olana ise Küçük Canlı adı verilmiştir. Can: “Dost” anlamında olup çoğunlukla Alevi halkın kullandığı bir tabirdir.

3-Çanakpınar:

Dağ eteğinde kurulu olan köye, buradan kaynayan ana pınarın çanak şeklinde olmasından dolayı Çanakpınar denmiştir.

4-Çayini:

Köyün asıl adı Çayanlardır. Halk hala köye Çayanlar demektedir. Çayan adında Ustacalu Oymağına bağlı hem bir oba hem de bir emir  (Şah İsmail’in Kumandanlarından olan Çayan Sultan) bulunmaktadır. Ustacalu Oymağı, Ulu Yörük adı verilen, başlıca Sivas – Amasya - Tokat bölgesinde yaşayan ve bazı oymakları Kırşehir’e kadar yayılan büyük bir topluluğa mensup idi.

Yurdumuzda Çayan adıyla anılan birçok yerleşim yerine rastlamaktayız; Çayan Yurdu (Erzurum - Pasinler), Yukarı Çayan (Ergani - Diyarbakır, yeni adı Gülerce), Aşağı Çayan (Vaktiyle Diyarbakır, Osmaniye’sine bağlı olan Çayanulya olsa gerektir.). Ayrıca Muğla’nın Fethiye’sine Çorum’un  Mecitözü ve Sungurlu kazalarına bağlı üç  Çayan köyü vardır.

5-Çulha:

Köyün asıl adı “Çul, kilim dokuyan” anlamında Çulhacı olup burada yaşayan Çulhacı obasından adını alır.

6-Dağyurdu:

Eski adı Kümbetirdir. Köy halkına göre, bu köyde önceden bir kümbet varmış bu kümbetten dolayı köye Kümbetir adı verilmiştir. Oysaki burada yapılan araştırmalar sonucu hiç kümbet bulunamamıştır. Bu isim bir yöne olan Günbatısından gelmektedir. Bilindiği üzere Türkler, yönlere doğu, batı, değil de gündoğusu, günbatısı diyorlardı. İşte köyün adı da batı anlamındaki Künbatırdan (Günbatısı) gelmektedir.

Künbatır> Künbetir

Daha sonra köyün adı değiştirilerek coğrafi bir ad olan Dağyurdu denmiştir. Köy bir dağ eteğinde kuruludur.

7-Karamuklu:

Bu bölgede  fazlaca bulunan Karamuk çalısından dolayı bu köye Karamuklu adı verilmiştir.

8- Kesir:

Bu vadiden akan derelerin, çayların vadiyi ikiye kesmesinden (bölmesinden) dolayı köye bu ad verilmiştir.

9-Köprübaşı:

Eski adı Keprin’dir. Köyün toprağı kirs türü çürük topraktan olup buna Kepir denilir. Bu kirslerde açılan inlere ise Kepirin denilmeye başlanmış ve köye de Kepirin adı verilmiştir. Zamanla bu ad Keprin’e dönüşmüştür.

Köyün adı daha sonra değiştirilerek; Zamantı Irmağı üzerinde bulunan ve köyün hemen yanında bulunan köprüden dolayı Köprübaşı denilmiştir.

10-Söğütlü

Köy çeşmesinin başında bulunan söğütlerden dolayı bu ad verilmiştir. Zaten köyde başka ağaç türü fazla olmayıp söğüt fazlalıktır.

11-Süvegenler:

1483’de karye Sümengen (Büyük bir ihtimalle Süvegen) 1500’de cemaat olarak zikredilmiş, 1518’den itibaren ise Şeyh Baraklu (Şeyh Barak) adıyla anılmıştır. 1500’de 68 h, 1518’de 42 h, 1522’de 45 h, 5 m, 1543’de  Yuvani mezrasında 18 h, Sümengen mezrasında 34 h, Orta viran mezrasında 7 h, Zamantu kazasında 3 h, 1584 ‘de Sümengen  karyesinde 54 h, 16 m, Ortaviran (Bektaşlu) karyesinde 13 h, 4m, Yuvani karyesinde 30 h, 14 m, nüfusa sahipti.

İki Süvegen vardır. Birinde Kars Göçmenleri diğerinde ise Avşarları meskûndur.

 12-Tatar:

Buraya gelip yerleşen Pehlivanlı aşiretinden olan Tatar adlı cemaatinden dolayı köye Tatar adı verilmiştir. Aynı zamanda 1543’te Kayseri’de aynı adla anılan bir mahallede vardır.

13-Toklar:

Toklar, Türkistan’da çok rastlanılan isimlerdendir. Türkistan’da Kundur Türklerinin, Kırgızistan Türklerinin Türkmenlerin ve Kazakistan Türklerinin Tok ve Toklar adını taşıyan boyları vardır. Kayseri İli Özvatan İlçesi Küpeli köyünün eski adı da Tok Arslan idi.

Tok: Kunduz/Kundur Türklerinin boy adı.

Tok Abay: Kırgızların Tokay ve Bugu oymaklarına bağlı bir oba

Tokaç: Kırgızların Tokay ve Bugu oymaklarına bağlı bir oba.

Tokay: Kırgızların Tokay ve Bugu oymaklarına bağlı bir oba.

Toktamış: Türkmenlerin  Teke boyuna bağlı.

Tokalak: Türkmenlerin Teke boyu Toktamış’a bağlı.

Toklı: Türkmenlerin  Teke boyu Toktamış’a bağlı

Tokmak: Türkmenlerin Çavundur boyuna bağlı.

Tok Bulat: Kavaklar’ın Ortayüz oymağının Semiz Baganalı koluna bağlı.

Tok Bulat: Kazakların Ortayüz Oymağının Konrat ve Kütenci koluna bağlı

Tokman: Kazakların Ortayüz, Girey ve Kara Girey’e bağlı

Tosarı: Kazakların Kiçiyüz, Bayoğlu ve Aday’a bağlı.

Çin kaynakları Türk adını Touk olarak yazmışlardır. Hatta ünlü Türk topluluklardan Türkeşleri de Tok eş (Touk Ech) olarak adlandırmışlardır.

14-Üç Konak:

Eski adı Zelhin’dir. Halk ağzında buna Zelfin denilmektedir. Karapınar, Üçkonak  ve Işıklar köyleri birbirlerine çok yakındırlar. İleriden bu üç köye bakıldığında sanki büyük bir köyün üç büyük evi (konağı)  gibi görülür. Bu özelliklerinden dolayı Üçkonak adı verilmiştir.

15-Güzelsu:

Eski adı Harsa’dır. Arapça Harras’dan geldiği sanılıyor. Harras; “ekinci, çiftçi” anlamındadır. Köy halkı tahıl ekimiyle uğraştığı için köye bu ad verilmiş olmalıdır.

Köy, Güzelsu adını ise bu köyün suya hasret olmasıyla birlikte sadece bahar aylarında akan küçük bir dereye nispetle alıyor.

16-Hacıpaşalı:

Burada yaşayan Hacıpaşalı cemaatinden dolayı köye bu ad verilmiştir. Bu cemaat 1483’de Gizin karyesi Yörükler ismiyle anılan cemaat 1500’den itibaren bu ismi almıştır. 1483’de 11h, 1500’de 11h, 2 m, 1518’de 10 h, 3 m,1522’de 12h, 3 m, 1543’de 47 h, 1584’de  45 h, 5 m, nüfusa sahipti.

17-Işıklar:

Eski adı Nurvana’dır. Aslı Nur Ana’dır. Burada yaşayan ibadetine düşkün nurlu bir anadan dolayı köye bu ad verilmiştir. Ad değişikliği esnasında da Nurvana’daki Nur’a izafeten Işıklar adı verilmiştir.

18-İcadiye:

Eski adı Karakilise’dir. Burada bulunan kara taştan yapılı kiliseden dolayı bu ad verilmiştir. Köy yeniden yapılandığı için vücuda getirmek, yeniden bir şey meydana getirmek anlamında İcadiye adı verilmiştir.

 

19-İmamkullu:

Köy, adını meskûn bulunan İmamkulu (İmamkulu Uşağı- İmamkulu oğulları) adlı oymaktan alır.

Aynı adla anılan Usalu Avşar’ı obasından olan Şah Abbas’ın ölümü Gaverud (Kürdistan’daki) hâkimi İmam Kulu Sultan’da vardır.

20-Göktepe:

Eski adı Madrason’dur. Madarasun olarak da geçer. Köye bu adın veriliş sebebi tespit edilemedi. Ancak 1500 ve 1520 tarihli Tapu Tahrir Defterlerinde Kustere Yörükleri arasında, Aşağı Marason’da meskûn olan Aşağı Marason  adlı bir cemaate rastlıyoruz. Madrason adının buradan gelebileceğini düşünüyorum. Daha sonra köyün adı değiştirilerek Göktepe olmuştur.

Halk ağzında Göğtepe denilir. Buradaki göğ, “parlak yeşili” ifade eder. Köy yakınındaki tepenin yeşil olmasından dolayı köye bu ad verilmiştir.

Aynı adla anılan, yurdumuzda pek çok köye ve yaylamız vardır.

Göktepe (Malazgirt- Tunceli), Göktepe (Ş. Urfa), Göktepe(Hilvan), Göktepe (Birecik) Batı Türkistan’da bir yerin adı “Göktepe” dir. Toroslarda  Akseki’nin üzerindeki meşhur bir yaylanın adı da “Göktepe”dir.

 21-Gülveren:

Köy adını Gülbaba adlı bir zattan alır. Köy sakinlerinden bazılarının defalarca görmüş oldukları rüyalar üzerine metfun olduğu yer, yakın zamanda tespit edilmiştir. Zaman zaman  akşamları ışık görülen bu yer açıldığında Gülbaba’nın cesedi bulunmuştur. Hakkında çok çeşitli menkıbeler anlatılan Gülbaba’nın Kıbrıs Harbi’nde de görüldüğü, bu harpte savaşanlara su dağıttığı, sorulduğunda Tomarza’nın Gülveren köyünden olduğunu söylediği, savaştan yıllarca sonra O’nu bulmak için Konya’dan gelen bir Binbaşının ifadelerine dayanılarak anlatılmaktadır. Yine O’nun da Melikgazi’nin arkadaşlarından olduğundan söz edilmektedir.

22-Güzelce: 

Köy, coğrafi yapısı gereği gelişmeye pek müsait olmadığı için bakımsız kalınca adına Kötüköy denilmiştir. Ancak köy, daha sonra gelişerek mamur hale gelince, ad değişikliği esnasında köyün hiç de kötü olmadığı güzelce bir köy olduğu kabul edilerek köye Güzelce adı verilmiştir.

23-Çukurağaç:

Eski adı Cüregen’dir. “Arının son ufak oğlu” anlamındadır. Köyde arıcılık fazla olduğundan böyle bir adlandırma yapılmıştır. Köyün adı daha sonra değiştirilerek Çukurağaç olmuştur. Köy, coğrafi yapısı gereği çukurda olup etrafta hiç ağaç yoktur. Sadece köyün olduğu yerde ağaç vardır. Bundan dolayı köye Çukurağaç adı verilmiştir.

24-Cücün:

Cüci Ulusu adındaki “Türk Devleti’nden” gelme ihtimali olan bu isim, bazılarına göre ise Gürcü isminden bozmadır.

25-Ekinli:

Eski adı Mardin’dir. Tahıl ağırlıklı bir köy olup ekinlerinin fazlalığından dolayı köyün adı değiştirilerek Ekinli denmiştir.

26- İncili:

Eski adı Trafşin’dir. Maraş’ın Afşin İlçesinden gelenler kurduğu için köye bu ad vermişlerdir. Daha sonra köyün adı değiştirilmiştir. Nasreddin Hoca gibi Türk mizahının ünlü ustalarından olan İncili Çavuş’un bu köyden olmasından dolayı İncili Çavuş denilmiştir. Köyün resmi adı ise İncili olmuştur.

27-Kale:

Köyün yakınındaki tepe üzerinde bulunan kale kalıntısına izafeten köye Kale adı verilmiştir.

28-Kapukaya:

Eski adı Persek’tir. Burada meskûn bulunan Persek adlı Avşar boyundan adını alan köyün yeni adı Kapukaya’dır. Köyün girişinde  iki kayanın arası açılmış ve orijinal bir kapı görünümü arz eder. Bu kayalardan dolayı köye Kapukaya denilmiştir.

29-Kevenağıl:

Köye bu adın verilişi hakkında iki rivayet vardır.

A-      Keven adındaki bitkinin bol olduğu ve koyunlarının ağıllarının üzerine kevenlerin kesilip koyulmasından dolayı köye bu adın verildiğidir.

B-      Kevni adındaki bir aşiret burada yaşayıp hayvancılıkla ve ziraatla uğraşmaktaydılar. Bu aşiretten dolayı köye bu ad verilmiştir. Ancak yapmış olduğumuz araştırmalar sonunda cemaatin adını bulduğu mezradan aldığını tespit ettik.

30-Kömür:

Köye bu ismin verilişi hakkında iki görüş vardır.

A-Burada bulunan siyah renkli pomza taşlardan ve sıra kayalıkların da çok siyah olmasından dolayı “siyah” manasında kömür denilmiştir.

B-Ahmet Bin Kömür Cemaati (Kömüroğlu Cemaati)’nden adını almış olabileceğindendir. Zira cemaate ismini veren Ahmet b. Kömür 1483’de hayattadır. 1483’de 22n, 1500’de 17 h, 8m. Nüfusu olan cemaat Karakilise (Bu gün Tomarza’ya bağlı İcadiye köyünün eski adı) ve Arapgir kışlaklarında meskûndur.

31-Kışçağız:

Halk ağzında köye Koçcağız denilmektedir. 1500’lü yıllarda Koçak cemaatinin burada yaşadığı biliniyor ve köyün adının da buradan geldiği düşünülebilir.

32-Şıhbarak:

Kustere (Tomarza) nahiyesinden meskûn olduğunu bildiğimiz Şeyh Baraklı cemaatinden adını almaktadır. Zamanla köyün adı Şıhbarak olmuştur.

33-Şiraz:

Aynı adla anılan yerler;

Şiraz, Osmanlı fethi sırasında bir köy, Düzardahan.

Şiraz, Afrasyap Nahiyesi, Tiflis (Osmanlı fethi esnasında)

Şiraz, İran.

Köy adının, yukarıda adı geçen yerleşim yerlerinden göçüp, buraya gelenler tarafından eski yerleşim yerlerinin anısına verilmiş olabileceği gibi, Şiraz Oğuz Boyu’ndan dolayı verilmiş olabilir. Halk arasında köyün adı Çiraz’dır.

34-Tahtakemer:

Köyün adının aslı Taht-ı Kemer olup, “Kemerin altı” anlamındadır. Burada kemerli bir yapıdan dolayı bu ad verilmiştir.

35-Turanlı:

Eski adı Köpekli’dir. Burada koyun köpeklerinin bol olması ve iyi koyun köpekleri yetiştirilmesinden dolayı bu ad verilmiştir.

Köyün adı daha sonra değiştirilerek, bu köyden olan Demokrat Parti Milletvekili Durdu Turan’a izafeten Turanlı denilmiştir.

36-Yeşilbağ:

Eski adı Çilmeze’dir. Kırsal alana bakıldığında taşlar, sanki çilli insan yüzündeki çiller gibidirler, renk renklidirler. Ancak köyde bolca üzüm ve kayısı bağları olup çok yeşilliktir. Bu sebepten köyün adı değiştirilerek Yeşilbağ olmuştur.

37-Melikören:

Eski adı Melikviran’dır. Aslı Manikören (Halk ağzında Maniğören’dir) olup Manikyan adındaki bir Ermeni’nin adından gelmektedir. Anlatılan rivayete göre;

Manikyan adındaki Ermeni’nin biri,  burası mera iken hayvanlarını otlatırmış. Bu merada daha sonra köy kurulunca adına da “Manikyan’ın yeri“ anlamında Manikören denmiştir. Ancak köyün adı zamanla değişmiş ve Melikören olarak kabul edilmiştir.

 38-Pusatlı:

Oğuzların Kızık boyundan olup Kustere (Tomarza) nahiyesinde meskûn olan Pusatlı Cemaati’nden dolayı köye bu ad verilmiştir.

Tomarza’nın nüfusu 1990 yılındaki sayıma göre  42.669 kişidir. Bunun 11.337’si ilçe merkezinde, 31.332’si ise köylerde yaşamaktadır. İlçenin nüfus artışı hızı yılda binde 3.52’dir.  Bu rakamla Bünyan’dan sonra en düşük seviye de ikinci ilçe durumundadır. Bu da, şehre yakınlığından kaynaklanmaktadır.

Kayserinin güneydoğusunda yer alan ilçe Kayseri’ye 57 km mesafededir. Alanı 1.499 km karedir. Nüfus yoğunluğu ise 27.57’dir. Bu rakam il ortalamasının üstündedir. Engebeli bir arazide kurulan ilçe Mandal ovasına sahiptir. Aygörmez, Süvegen, Soğanlı Kızılgün, Dumanlı dağlarıyla çevrilidir. Akarçay, Abdil Deresinden başka, Zamantı Irmağı da ilçenin arazisinden geçer.

Tomarza iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. İlkbaharda bol yağmur alır. Kışları sert geçer.

Tomarza sanayi yönünden gelişme göstermektedir. Panter plastik fabrikası burada kurulmuştur. Fakat şu anda işlevini kaybetmiştir. Bundan başka küçük çaplı çeşitli sanayi kuruluşları  da vardır.      İlçede son sayımlara göre, 52 atölye vardır. Bunların çoğunluğu küçük çaplıdır.

Tomarza’nın tarımı gelişmektedir.  Çeşitli baklagiller yörenin tarım ürünü olarak hububat yine ilk sırayı alır.

Tomarza tarihi eser bakımından fazla zengin değildir.

Tomarza’da halk oyunlarının önemli bir yeri vardır. Özellikle davul zurna eşliğinde  kendine has bazı oyunlara bu bölgede rastlamak mümkündür. Osmanlı sarayının önemli meddahı İncili Çavuş bu ilçeye bağlı eski adıyla Travşın köyünde doğduğu için,  onun esprileri oldukça yaygın olarak odalar ve kahvelerde anlatılır. Bu bölgede bozlak önemli bir yere sahiptir. Düğünlerde çeşitli gösterilerde  yapılır. İlçe folklor ürünleri bakımından zengindir.

Tomarza eğitim yönünden fazla gelişmemekle  birlikte herhangi bir ciddi bir problemle de karşı karşıya değildir. İlk, orta ve lise  öğrenimi ile  sınırlı olarak meslek eğitimi yapan okullar vardır.

İlçede kömür bulunmuştur. Diğer madenlerden bazı rezervler olsa da  kullanılır ve ekonomik değildir.

İlçe kendine yetecek bir ticari potansiyele sahiptir. Şehre yakın oluşu burada ticari yönden de fazla gelişme şansı doğmasına imkân vermemektedir. 119 İşyerinden 75,5 milyon liralık sermaye ile çalışmaktadır.

Tomarza merkez ilçeye bağlı 32, Toklar Bucağına bağlı 22 köyden meydana gelmektedir.

KÖYLER

2000 NÜFUSU

AKMEZAR

214

ALAKUŞAK

2.110

ARSLANTAŞ

229

BEKTAŞ

100

BOSTANLIK

174

BÖKE

215

BÜYÜKCANLI

683

BÜYÜKSÜVEGEN

228

CÜCÜN

730

ÇANAKPINAR

730

ÇAYİNLİ

243

ÇUKURAĞAÇ

126

ÇULHA

703

DADALOGLU - Bld

4.589

DAĞYURDU

232

EKİNLİ

260

EMİRUŞAĞI - Bld

2.902

GÖKTEPE

129

GÜLVEREN

290

GÜZELCE

140

GÜZELSU

252

HACIPAŞA

247

IŞIKLAR

330

İCADİYE

61

İMAMKULLU

1.120

İNCİLİ

811

KALEKÖY

406

KAPUKAYA

410

KARAMUKLU

71

KARAÖREN

218

KESİR

372

KEVENAĞIL

124

KIZILÖREN

374

KOÇCAGIZ

155

KÖMÜR

331

KÖPRÜ

276

KÜÇÜKCANLI

202

MELİKÖREN

136

PUSATLI

775

SARIMEHMETLİ

?

SÖĞÜTLÜ

121

ŞEYHBARAK

2.166

ŞİRAZ

290

TAHTAKEMER

399

TATAR

320

TOKLAR-BUCAK MERKEZİ

418

TURANLI

244

ÜÇKONAK

500

YEŞİLBAĞ

170


KARYE TOMARZA

1-(İmam_ı Karye): Sarı Sakallı Seyit Ali Efendi 31, oğlu Mehmet 9, oğlu Mustafa 2, karındaşı Sarı Sakallı Süleyman 45, oğlu ter bıyıklı Ömer 14, diğer oğlu Halil), diğeri Hasan 4

2-(Muhtar-ı Karye ): Kara Sakallı Abdurrahman 35, oğlu Ömer 8, diğer oğlu Hüseyin 3,karındaşı kara sakallı Ali 29, diğeri Hüseyin 61,  Ali’nin oğlu Recep 5, diğer oğlu Seyit 2

3- Çalıkoğlu Kumral sakallı Osman 35, karındaşı sakallı Musa 31

4-(Ziraatçi) Çalıkoğlu kır sakallı Ahmet 51, oğlu ter bıyıklı Süleyman 25, diğeri Nebi 12, Süleyman’ın oğlu İbrahim 1, Ahmet’in diğer oğlu İbrahim tevellüt 248

5-(Ziraatçi) Sağıroğlu, Kır Sakallı Mehmet 60, oğlu ter sakallı Ahmet 29, hafidi Mustafa 1

6- (Ameleden) Papuçcuoğlu, Aksakallı İbrahim 67

7-(Ziraatçi) Kündbetir Oğlu, Aksakallı Mustafa 82, karındaşı kara sakallı Ramazan 31, yeğeni şab Yusuf 16

8-(Ziraatçi) Tador Oğlu, sarı sakallı Ali 48, üvey oğlu Hasan 35, hafidi Ali 3, diğer hafidi Mustafa 2

9-(Rençber) Kır sakallı Ömer Çavuş 52

10-(Ameleden) Cebeci Kara sakallı Ali 30, karındaşı ter bıyıklı Ahmet 24

11-(Ziraatçı) Molla Osman Zade, Kır sakallı Halil 64, oğlu sarı sakallı Ahmet 40, üvey oğlu ter bıyıklı Ali Osman 25

12-(Ziraatçi) Hut Oğlu, kır sakallı Göşen 65, oğlu siyah sakallı Molla Ömer 26, hafidi Osman 2

13-(Ziraatçi) Nebi Zade, ter sakallı Hüseyin 25, oğlu İbrahim 3 (246 fevt), karındaşı Osman 14 (Asakiri Mansurede) diğeri Nebi 12

14-(Ziraatçi) Göbül Oğlu, Aksakallı Beyazıd 70, oğlu kumral sakallı Hasan 36, diğeri kara sakallı Memiş 32, diğeri Mustafa 15,  Hasan’ın Oğlu Ali 12

15-(Ziraatçi) Göbü Oğlu, Kumral sakallı Battal 52, (Alil), oğlu İbrahim 20, diğeri Memiş 12

16- (Ameleden) İbrahim Kethüda oğlu, kara sakallı seyit Ali 30, İbrahim nam oğlu (tevellüt 246)

17-(Ameleden)  Murat oğlu, şab Ömer 16

18-(Ameleden) Yağmur Oğlu, Sarı sakallı Halil 42, oğlu Mehmet 11

19-(Ameleden) Yağmur Oğlu, Sarı Sakallı Deli Mustafa 53, oğlu Ali 14

20-(Rençber ) Kazma oğlu, Kır sakallı İbrahim 65 (248 fevt), üvey oğlu kara sakallı Yusuf 32

21- (Tobcu) Dilsiz oğlu, siyah sakallı vareste 41, oğlu Osman 14

22-(Fukaradan) Mıdık Oğlu Aksakallı Halil 75

23- (Ameleden) Nebi Oğlu, ter bıyıklı Abdi 26

24-(Ziraatçi) Kuyumcu, Kara sakallı Osman 36, oğlu Halil 8, karındaşı Cafer 23

25-(Ziraatçi) Kır sakallı tat Halil 52, oğlu ter bıyıklı Mustafa 25, Diğer oğlu Beyazid 8

26- (Ziraatçi) Bekir oğlu, kumral sakallı Battal 51, oğlu sarı sakalı Vaşa 30

27-(Ziraatcı) Aksakallı Kel Ömer 67, oğlu siyah sakkallı İsmail 33, diğeri siyah sakallı Mustafa 30, diğeri siyah sakallı İbrahim c27, İsmail oğlu Ali 9, diğeri Kerim 5, Mustafa’nın oğlu Bekir 1

28-(Ziraatcı) Hıdır zade, Aksakallı İsmail 58, karındaşı kumral sakallı Mustafa 52

29-(Ziraatcı) Hıdır oğlu, Aksakallı Ahmet 67, üvey oğlu sarı sakallı Aziz 41, diğer üvey oğlu kumral sakallı Osman 37

30-(Ameleden) Göbüloğlu, kır sakallı Ramazan 43

31- (Ziraatcı Göbüloğlu, sarı sakallı Ömer 40, oğlu Hasan 5, diğeri Mahmut 1

32-(Ziraatçı) Bekir oğlu, kumralsakallı Memiş 51, oğlu Hasan 5, diğer Ramazan 11

33-(Ameleden) Zir (Zübeyr) oğlu, kara sakallı Mahmut 35, oğlu İbrahim 1, Karındaşı Ömer 16

34-(Ameleden) Kır sakallı Deli Mehmet 60, oğlu kara salkallı Halil 34, hafidi Ahmet 2

35-(Ziraatçi) Hun oğlu, Aksakallı Hüseyin 65, oğlu siyah sakallı Seyit 34, diğer ter sakallı Mehmet 29, diğeri şab Hasan 20, diğeri şab Musa 18, diğeri Osman 10, Seyid’in oğlu İsmail 1

36-(Ameleden) Sarı Sakallı Çat İbrahim 36, oğlu Ömer 1 (248 fevt), oğlu Ali tevellüt 248

37- (Ziraatçi) Zavrak Oğlu, Piri Fani İsmail 71, oğlu sarı sakallı Mehmet 45, diğeri sarı sakallı Merdan 37, Mehmed’in oğlu Hüseyin 5 (246 fevt)

38- (Ziraatçi) Hatip Zade, Aksakallı Mustafa 61 (248 Fevt) , oğlu kara sakallı Ahmet 35, Üvey oğlu sarı sakallı Bekir 32, oğlu Selahattin 8

39-(Rençber): Çerçi oğlu, Mustafa 40, oğlu şab Durmuş 21

40-(Rençber) Aksakallı Deli Hızır 67 (248 fevt) oğlu Sungur 2

41-(Ziraatçi) Göbül Oğlu, kır sakallı İbrahim 59, oğlu ter bıyıklı Osman 25

42-(Rençber) Şadlı Oğlu, Aksakallı Murtaza 87

43-(Ziraatçi) Musaoğlu, sarı sakallı İbrahim 40, oğlu, Musa 10, diğeri Mehmet 2, diğer oğlu Ramazan 4

44-(Ziraatçi) Kara Ali Oğlu, kır sakallı Deli Ömer 61, oğlu siyah sakallı İbrahim 36, diğer Çolak Ahmet 19, diğer oğlu Ali 10, İbrahim’in oğlu Ali 3

45-(Ziraatçi) Kara Ali Oğlu, siyah sakallı Emin 42, oğlu Osman 5, diğeri Ahöet 2, karındaşı ter bıyıklı Hüseyin 26, Emin’in diğer Derviş nam oğlu tevellüt 246

46- (Ameleden) Topal Hasan 29, oğlu ter bıyıklı Osman (246 fevt), diğeri Mehmet 2

47-(Ziraatçı) Cezbeci Oğlu, Ebubekir 90, oğlu kara sakallı Ömer 40, diğer oğlu kara sakallı Mehmet 27, Ömerin oğlu Osman 2

48-(Ziraatçı Yusuf oğlu, siyah sakallı Yusuf 36, karındaşı kumral sakallı Halil 42, oğlu Osman 8, diğeri Ali 4, diğeri Mustafa 2

49- (Rençber) Aksakallı Mahmut Emmi 62

50-(Ziraatçi Saraç Oğlu, Siyah sakallı Durmuş 35, karındaşı kara sakallı İsmail 31, oğlu Veli 1 (246 fevt)

51-(İmamlardan) Siyah sakallı İsmail 31, oğlu Veli 1(246 favt)

52-(Ziraatçi) İmam zade Aksakallı Osman 62, oğlu kara sakallı Mehmet 41, diğeri siyah sakallı İsmail 32, Mehmet ‘in oğlu Musa 7, diğeri Mustafa 3

53-(Rençber) Hamza oğlu, kır sakallı Mehmet 51, oğlu Hamza 6, diğer Mehmet 1

54- (Ziraatçı) İbrahim oğlu, Hüseyin 36, oğlu Ömer 11, diğeri Derviş 5

55-(Fukaradan) Cebeci oğlu, kır sakallı Murat 60

56- (Ameleden) Havir oğlu, Aksakallı Hüseyin 62

57-(Seveban) Kumral bıyıklı Muharrir Topal Ali 31

58- Abdullah oğlu, kara bıyıklı Mehmet 22 (Asakairi şaha


KARYE SARI MEHMETLİ

1-      (İmam –ı Karye) kır sakallı Seyit Ali Efenedi 55, oğlu Ahmet 5

2-      2-(Muhtar-ı Karye) Aksakallı Nuri 35, diğeri siyah sakallı Ömer 30 diğeri ter bıyıklı Mehmet 21, diğeri Hüseyin 15, diğeri İsmail 8, diğeri Halil 7

3-      (Ziraatçı) Ahmet oğlu, Sarı Sakallı Mükremin 41, oğlu ter sakallı Ali 28, diğeri şab Hamza 14

4-       (Ziraatçi) Haneyi Mezburda Mehmet Nuri’nin oğlu Osman 4, diğer oğlu Ebubekir 2, Ömer’in oğlu Seyit Mehmet 1

5-      (Ziraatçı) Aksakallı Yusuf 61, oğlu siyah sakallı ibiş 31, diğer oğlu ter bıyıkl Mehmet 27, diğeri ter bıyıklı Osman 23, diğeri şab Ali 22, İbiş’in oğlu Murat 2

KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER